Regulamin

Ostatniej aktualizacji dokonano 1 kwietnia 2011 roku

Regulamin świadczenia usług wsparcia procesu zarządzania projektem w ramach systemu Planimo

Niniejszy regulamin definiuje ramy prawne korzystania przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z usług oferowanych przez System Planimo.pl, którego Administratorem jest WebsiteHeaven s.c.

Użytkownicy Systemu akceptując warunki Regulaminu wyrażają zgodę na korzystanie z Planimo.pl, zgodnie z Regulaminem.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Świadczenie usługi odbywa się drogą elektroniczną w sposób automatyczny.
 2. Do pełnego korzystania z usług Systemu niezbędne jest urządzenie końcowe wyposażone w oprogramowanie przeglądarki internetowej wraz z dostępem do Internetu.
 3. System Planimo.pl – system wsparcia procesu zarządzania projektem dostępny pod adresem www.planimo.pl

§2 Misja

Planimo powstało aby wypełnić zapotrzebowanie przedsiębiorców, osób fizycznych oraz instytucji na aplikację wspomagającą proces zarządzania projektem. Planimo zostało stworzone na podstawie kilkuletnich doświadczeń Jego autorów na bazie systemu Redmine dostępnego na licencji GPL jako oprogramowanie typu Open Source. Głównymi wyróżnikami systemu są bezpieczeństwo, usługowy model SaaS oraz wielofunkcyjność konfiguracji systemu. Z tego też względu Planimo wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów tego typu.

§3 Przedmiot regulaminu

 1. Przed skorzystaniem z Planimo należy uważnie przeczytać i zaakceptować regulamin.
 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania z systemu Planimo.

§4 Definicje pojęć

 1. Regulamin – niniejszy dokument,
 2. System – aplikacja internetowa działająca pod adresem www.planimo.pl oraz www.planimo.com stworzona do celów wsparcia zarządzania projektami,
 3. Usługa – usługa elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmująca:
  1. hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Administratora podłączonej do światowych zasobów w Internecie umożliwiający wprowadzanie danych, opisów i innych,
  2. dostęp do zasobów i funkcjonalności Systemu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Systemie,
 5. Konto Użytkownika - konto służące do korzystania z Usługi,
 6. Instancja Usługi - wydzielona część Systemu powstała w wyniku rejestracji Użytkownika w Systemie. Nazwy instancji są unikalne - nie można założyć instancji o nazwie, która już istnieje w Systemie,
 7. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z Systemu,
 8. Administrator – System prowadzony jest przez firmę WebsiteHeaven s.c., prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Szlak 65 pok. 711, 31-358 Kraków, Polska. NIP: 9452137653, REGON: 121137001.
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem na warunkach Regulaminu,
 10. Cennik - wykaz opłat za korzystanie z płatnych części Systemu wydawany i publikowany na stronie internetowej Systemu przez Administratora.

§5 Oświadczenia Administratora i Użytkowników Systemu

 1. Administrator oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi, oraz posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające realizację Usługi.
 2. Użytkownicy oświadczają, że dane wprowadzane przez Nich do Systemu są zgodne ze stanem rzeczywistym i będą na bieżąco aktualizowane.

§6 Prawa i Obowiązki Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta każdego Użytkownika, który:
  1. łamie zasady zapisane w tym Regulaminie,
  2. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie przez Administratora lub innych Użytkowników,
  3. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Systemu,
  4. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Systemu lub zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usługi będzie łamane prawo,
  5. działa na szkodę Administratora lub innych Użytkowników,
  6. podał nieprawdziwe dane osobowe, przez co podszywa się pod inne osoby fizyczne lub prawne,
  7. naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
  8. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, wg. Uznania Administratora.
 2. Administrator, po zablokowaniu Konta Użytkownika z powodów opisanych w §6, punkt 1, zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Odmowa świadczenia Usługi, odstąpienie od świadczenia Usługi, zablokowanie Konta Użytkownika lub wypowiedzenie Umowy przez Administratora nie powoduje zwrotu wniesionych w trakcie trwania świadczenia Usługi opłat.
 4. Administrator jako Właściciel i zarządca Systemu dokłada wszelkich starań, aby System oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez zakłóceń. Jednocześnie Administrator zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub nieuprawnioną ingerencją osób trzecich w System.
 5. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu Systemu spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, a w szczególności spowodowane awariami sieci Internetowej lub łącz telekomunikacyjnych. Tym samym Administrator nie gwarantuje ani parametrów dostępności ani przydatności Systemu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Systemu celem jego konserwacji, poprawy parametrów, dodawania nowych usług lub z innych ważnych dla funkcjonowania Systemu powodów, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi, w tym zamknięcie Systemu w całości lub jego części. W takim przypadku Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników o mającym nastąpić fakcie drogą elektroniczną na przechowywany na Koncie Użytkownika adres email w terminie minimum 14 dni przed mającym nastąpić czynem.
 8. Administrator informuje, iż korzystanie z Systemu wymaga dokonania zapłaty, na warunkach Regulaminu oraz Cennika.

§7 Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Wypełniając którykolwiek z formularzy dostępnych w Systemie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe oraz, że ma prawo do dysponowania nimi.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy haseł i nazw będących danymi dostępowymi do Jego Konta Użytkownika. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika wyżej wymienionych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 3. Treści zamieszczone przez użytkownika w Systemie w ramach Jego Konta Użytkownika są własnością Użytkownika i wyłącznie on ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Administrator nie sprawdza pochodzenia i legalności materiałów wgrywanych do Konta Użytkownika w ramach Systemu. W szczególności oznacza to, że publikując materiały w ramach swojego Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do takich materiałów. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że przechowywane przez niego materiały nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
 5. Użytkownik, w ramach swojego konta i będąc ograniczony możliwościami konta które opłacił może przechowywać dowolny rodzaj danych i materiałów z wyłączeniami treści łamiących prawo polskie lub międzynarodowe. W szczególności przechowywane mogą być grafiki, pliki wideo, tabele, ilustracje, teksty (w tym komentarze, wiadomości, itd.), pliki systemowe itp.
 6. Publikowanie treści:
  1. Użytkownik, publikujący treści, nie może łamać obowiązujących przepisów prawa (np. prawo autorskie, prawo znaków towarowych, prawa do patentu, wzoru lub wzoru użytkowego), prawa karnego lub kodeksu karnego, jak również roszczeń osób trzecich.
  2. Użytkownik nie może przechowywać w ramach swojego Konta Użytkownika treści nawołujących do rasizmu, antysemityzmu, obrażających uczucia religijne, gloryfikujących wojnę lub inna formę przemocy oraz wszelkich innych powszechnie uznawanych za społecznie wrażliwe.
  3. Użytkownik nie może publikować treści pornograficznych, lub mających znamiona pornografii, w żadnej formie i treści.
  4. Użytkownik nie może publikować żadnych instrukcji, grafik czy opisów, które mogą służyć popełnieniu przestępstwa.
  5. Użytkownik nie może wgrywać do systemu plików zawierających wirusy komputerowe, trojany i inne pliki służące wyrządzeniu szkody Administratorowi lub innym Użytkownikom.
  6. Użytkownik oświadcza, że nie będzie łamał zasad niniejszego Regulaminu, pod rygorem utraty dostępu do swojego Konta Użytkownika, a w przypadkach rażących pod rygorem zabezpieczenia danych przez Administratora oraz poinformowania organów ścigania.

§8 Rejestracja i akceptacja Regulaminu

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z Systemu jest rejestracja Użytkownika wymagająca akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, iż jest pełnoletni oraz uprawniony do posługiwania się podawanymi podczas rejestracji danymi.
 3. W momencie dokonania prawidłowej rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika, tym samym dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Umowa obowiązuje od momentu zakończenia procesu rejestracji do końca okresu czasu za który Użytkownik wniósł opłatę abonamentową lub przez okres definiowany przez czas korzystania z pakietu bezpłatnego.
 5. Użytkownik podczas rejestracji ma obowiązek podać wszelkie wymagane przez Administratora dane osobowe identyfikujące Go w sposób jednoznaczny.
 6. Poprzez korzystanie z Usługi rozumie się korzystanie z jednej Instancji Usługi. Każdy Użytkownik może korzystać z dowolnej ilości Instancji Usługi pod warunkiem wniesienia opłaty, zgodnej z Cennikiem, za każdą Instancję Usługi osobno.
 7. Administrator w żadnym przypadku nie będzie prosił Użytkownika o podanie danych dostępowych do Konta Użytkownika drogą elektroniczną ani telefoniczną. Wszelkie takie prośby należy potraktować jako wymuszenie, a o zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformować Administratora.
 8. Celem odzyskania zapomnianego hasła Użytkownik, powinien skorzystać z opcji automatycznego odzyskiwania hasła dostępnej na stronie logowania i postępować zgodnie z dalszymi poleceniami systemowymi. Ustalenie nowego hasła dostępowego do Konta Użytkownika odbywa się w sposób automatyczny.
 9. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  2. wszelkie dane będące danymi osobowymi, wizerunek na fotografiach i inne informacje dostępne w ramach Konta Użytkownika Użytkownik przekazuje do Systemu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będą mieli inni użytkownicy Systemu będący podpięci do Konta Użytkownika tego samego Użytkownika,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Jego danych osobowych. Powyższa zgoda zezwala Administratorowi na wykorzystywanie wyżej wymienionych danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny email, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204),
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości e-mail związanych z Usługą, w szczególności: informacji o zmianie Regulaminu, informacji o mającej nastąpić przerwie technicznej, informacji o uaktualnieniach Systemu lub Usługi.

§9 Zakres usług

 1. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Administratora to udostępnianie Użytkownikowi zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Administratora oraz udostępnienie dostępu do Systemu umożliwiające w szczególności:
  1. zarządzanie projektami,
  2. zarządzanie zadaniami,
  3. zarządzanie dokumentami,
  4. prowadzenie kalendarza,
  5. prowadzenie forum,
  6. tworzenie harmonogramu,
  7. rozliczanie czasu pracy,
  8. budowanie bazy wiedzy,
  9. wymianę wiadomości między pracownikami,
  10. przechowywanie i wymianę plików.
 2. Użytkownik podczas rejestracji dokonuje wyboru jednego z poziomów dostępu do Systemu różniących się następującymi parametrami:
  1. maksymalna pojemność konta, przeznaczona na użytkowanie Systemu (projekty, zadania, dyskusje, pliki, itp) zgodnie z Regulaminem,
  2. maksymalna ilość Użytkowników mogących pracować jednocześnie w ramach tego samego Konta Użytkownika,
  3. maksymalna ilość projektów mogących być prowadzonych jednocześnie w ramach tego samego Konta Użytkownika,
  4. wysokością opłaty miesięcznej ponoszonej za korzystanie z Usługi.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu w jednym z poziomów rozbudowania przewidzianych przez Administratora wymaga zawarcia Umowy na warunkach określonych Regulaminem oraz jest płatne stosownie do aktualnie obowiązującego Cennika.

§10 Postępowania reklamacyjne

 1. Reklamacja – pisemny wniosek o uznanie winy oraz zadośćuczynienie składany przez Użytkownika na adres Administratora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo złożyć Reklamację w formie elektronicznej na adres kontakt@planimo.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Reklamację należy zgłosić w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Zgłoszone Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia Reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 5. Reklamację, w imieniu Administratora, może rozpatrywać pracownik lub upoważniony przedstawiciel Administratora.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub nieprawidłowego działania Systemu oraz błędnego korzystania z Systemu przez Użytkownika. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków przez Użytkownika, przerwy w działaniach Użytkownika bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym poniesionej przez Użytkownika.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła dostępowego do Konta Użytkownika.
 8. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Administrator zobowiązuje się do ustalenia z Użytkownikiem sposobu zadośćuczynienia. Wartość zadośćuczynienia w żadnym przypadku nie może przekroczyć wysokości opłaty miesięcznej wnoszonej przez Użytkownika za korzystanie z Systemu.

§11 Poufność i Bezpieczeństwo

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane przez Administratora w sytuacjach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administrator wykorzystuje dane osobowe dostarczone przez Użytkownika, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres email w celach:
  1. zapewnienia wysokiej jakości obsługi, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy
  2. wystawienia Użytkownikowi faktury VAT za korzystanie z Systemu,
  3. zgodnie z §8, punkt 9.3 i 9.4 niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Wyjątek stanowi udostępnienie danych osobowych Użytkownika na żądanie organów ścigania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania danych statystycznych dotyczących popularności. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 5. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 6. Baza Kont Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a administratorem tych danych osobowych jest Administrator. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. poprawiania tych danych,
  3. usunięcia Konta Użytkownika, a co za tym idzie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych związanych z Użytkownikiem.
 7. Administrator zobowiązuje się do zachowania materiałów wprowadzonych do Systemu przez Użytkownika w tajemnicy przed osobami trzecimi, poza przypadkami, gdy jest do tego zobowiązany prawnie.
 8. Administrator zobowiązuje się do stosowania najnowocześniejszych mechanizmów ochrony przekazywania i przechowywania danych osobowych. Wszystkie dane są przechowywane na specjalnym serwerze ukrytym za firewallem. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora. Każdy dostęp do danych kontrolowany jest przez system zabezpieczeń. Administrator zobowiązuje się do przesyłania danych osobowych praz danych zgromadzonych na kontach Użytkowników przy użyciu protokołu SSL szyfrującego kluczem o długości minimum 128 bitów.
 9. W przypadku śmierci Użytkownika lub utraty przez niego zdolności prawnej, następcy prawni Użytkownika powinni niezwłocznie poinformować Administratora Systemu o zaistniałych okolicznościach.
 10. Pozostałe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i poufności, a nie ujęte w tym Regulaminie w sposób jawny, znajdują się w Polityce Prywatności, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§12 Opłaty

 1. Administrator dostarcza kilka wersji Systemu pozwalając Użytkownikowi dobrać odpowiednią wersję do Jego potrzeb.
 2. Wszystkie wersje Systemu, z wyjątkiem wersji bezpłatnych, gwarantują codzienny Backup Danych.
 3. Użytkownik, w ramach testów funkcjonalności Systemu, przez pierwsze 30 dni korzysta z Systemu bezpłatnie.
 4. Po zakończeniu 30 dni bezpłatnych testów za każdy kolejny miesiąc korzystania z Systemu Użytkownik ponosi opłatę abonamentową, zgodnie z wartościami podanymi w Cenniku na dzień zakupu Usługi.
 5. Usługę można bezpłatnie testować tylko raz. Wybranie innej, kolejnej wersji, Systemu spowoduje naliczenie opłat zgodnie z Cennikiem.
 6. Administrator wystawia faktury VAT dla Użytkowników na podstawie podanych przez Użytkownika danych i przesyła je Użytkownikowi w formie elektronicznej.
 7. W przypadku braku odnotowanej wpłaty na kolejny okres abonamentowy dostęp do Usługi zostanie wyłączony do czasu uregulowania należności.
 8. Po pozbawieniu dostępu do Systemu, Administrator po 30 dniach od dnia upływu terminu płatności ma prawo usunąć dane zgromadzone na Koncie Użytkownika oraz Konto Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika.
 9. Administrator Systemu nie zwraca wpłaconych do systemu środków.
 10. Dodatkowo użytkownik może dokupywać usługi dodatkowe w ramach wybranego przez siebie pakietu.
 11. Użytkownik może wybrać okres czasu za jaki chce dokonać wpłaty: 1, 3, 6, 12 miesięcy. Po upływie tego okresu czasu Użytkownik może dokonać opłaty za kolejny okres użytkowania lub zrezygnować z Usługi poprzez niewnoszenie opłaty lub informując Administratora o rezygnacji drogą mailową lub telefoniczną.

§13 Rezygnacja z Usługi i rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie korzystania z Usługi.
 2. Rezygnacja z Usługi nie powoduje zwrotu wniesionych w trakcie korzystania z Usługi opłat.
 3. Umowa może zostać rozwiązana w następujących sytuacjach:
  1. za porozumieniem stron - zgodnie z treścią porozumienia,
  2. w przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Systemu w ciągu 30 dni od daty płatności na wystawionej fakturze,
  3. w przypadku braku logowania do Systemu Użytkownika konta w wersji darmowej przez 30 kolejnych dni,
  4. w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu,
  5. poprzez likwidację Konta Użytkownika wykonaną po stronie Użytkownika.

§14 Własność intelektualna

 1. Cała zawartość Systemu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne na stronie internetowej Systemu stanowią własność Administratora i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Systemu Użytkownik zobowiązuje się do uszanowania prawa własności intelektualnej. Oznacza to, że bez pisemnej zgody Administratora zabrania się wykorzystywania zawartości Systemu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Wyjątek od reguły opisanej w §14, punkt 1 stanowią przypadki dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 3. Na stronach Systemu umieszczone zostały linki do stron i materiałów nie będących własnością Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami oraz treści udostępnione na tych stronach. Użytkownik po przejściu na stronę poprze link dostępny w Systemie powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na aktualnie odwiedzanej stronie internetowej. Administrator umieścił te linki wyłącznie dla wygody Użytkowników.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z Administratorem umowę na czas nieokreślony.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Systemu, a dotyczących kwestii funkcjonowania Systemu. Treści takie będą publikowane na stronach Systemu w dziale FAQ. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji tychże treści oraz publikowania wybiórczego w sytuacjach gdy Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 3. Informacje upubliczniane na stronach Systemu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującego prawa polskiego.
 5. Spory wynikające w trakcie użytkowania Systemu strony sporu zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w poszanowaniu interesu drugiej Strony.
 6. Niniejszy Regulamin jest wyłączną własnością Administratora. Zabronione jest kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie jego fragmentów bądź całości w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których ma obowiązek poinformować Użytkowników.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Systemu, a o swojej decyzji niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych) poinformować Administratora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 roku.


Załączniki:

Polityka Prywatności serwisu Planimo